mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天403
mod_vvisit_counter昨天6919
mod_vvisit_counter這禮拜20836
mod_vvisit_counter上禮拜38678
mod_vvisit_counter這個月份96290
mod_vvisit_counter上個月份203447
mod_vvisit_counter總計21660105

 

雷聲普化天尊聖紀

 

聖壽:六月二十四日

 九天應元雷聲普化天尊是主雷雨之神,為雷部的最高神。《歷代神仙通鑑》稱普化天尊為主天之災福,持物之權衡,掌物掌人,司生司殺。普化天尊居神霄玉府,下設三十六內院中司、東西華台、玄館妙閣、四府六院及諸各司,各分曹局。

 據《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》稱四府為:九霄玉清府、東極青玄府、九天應元府、洞淵玉府。六院為:太一內院、玉樞院、五雷院、斗樞院、氏陽院、仙都火雷院。諸司為:天部廷司、蓬萊都水司、太乙雷霆四司、北帝雷霆司、北斗懲罰司、北斗防衛司、玉府雷霆九司及諸曹院子司。並稱各司均有:玉府左玄、右玄、金侍中、僕射、上相真仙、真伯、卿監、侍臣、仙郎、玉郎、玉童、玉女左右,司麾諸部雷神、官吏、將吏。且稱九天雷公將軍、八方雲雷將軍、五方蠻雷使者、雷部總兵使者,均在九天應元雷聲普化天尊麾下聽令。是經稱諸司中有三十六雷公,分天、地、人三雷,每雷十二名。

 天雷十二為:神霄雷公、五方雷公、行風雷公、行雨雷公、行雲雷公、佈澤雷公、行冰雷公、行霄雷公、飛砂雷公、食糜雷公、伏魔雷公、吞鬼雷公。

 地雷十二為:糾善雷公、罰惡雷公、社令雷公、發稻雷公、四序雷公、卻災雷公、收毒雷公、扶危雷公、救病雷公、太升雷公、巡天雷公、察地雷公。

 人雷十二為:收瘟雷公、攝毒雷公、除禍雷公、破禍雷公、破廟雷公、封山雷公、伏虎雷公、打虎雷公、滅屍雷公、破障雷公、管魄雷公、蕩怪雷公。

 這三十六雷公掌三十六天曹刑律,謹遵九天應元雷聲普化天尊之令,代天實施刑罰,道經稱:雷司布令行至疾如風火,不可留停,降澤之處有矛,震雷之聲有數,可旱即旱,可雨即雨,必奉帝令。是經還稱九天應元雷聲普化天尊執掌五雷、十雷、三十六雷霆。

 五雷為:天雷、地雷、水雷、神雷、社雷。

 十雷為:玉樞雷、神霄雷、大洞雷、仙都雷、北極雷、太乙雷、紫府雷、玉宸雷、太霄雷、太極雷。

 三十六雷為:玉樞雷、玉府雷、玉柱雷、上清大洞雷、火輪雷、灌斗雷、風火雷、飛捷雷、北極雷、紫微璇樞雷、神霄雷、仙都雷、太乙轟天雷、紫府雷、鐵甲雷、邵陽雷、欻火雷、社令蠻雷、地祇鳴雷、三界雷、斬壙雷、大威雷、六波雷、青草雷、八卦雷、混元鷹犬雷、嘯命風雷、火雲雷、禹步大統攝雷、太極雷、劍火雷、外鑒雷、內鑒雷、神府天樞雷、大梵斗樞雷、玉宸雷。
 
北宋時期,道教神霄、清微諸派,崇尚施行雷法,於是,雷之功能不僅在於施雨,而且擴大到了主天之禍福,持物之權衡,掌物掌人,司生司殺。《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》云:不忠君王,不孝父母,不敬師長者,即付五雷斬勘之司,先斬其神,後勘其形,以致勘形震屍,使之崩裂,又職司懲罰為非作歹和暴殄天物、糟蹋五榖之人。

 至於九天應元雷聲普化天尊的紀載,其說法有二。其一為元始天尊九子玉清真王之說。如《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》中即稱浮黎元始天尊第九子玉清真王,專制九霄三十六天,執掌雷霆之政,稱:神雷真王。此說見於《道藏.九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》等書中。

 其二為黃帝之說。如《重修緯書集成》曰:黃帝名軒轅,北斗神也,以雷精起。同上又曰:軒轅星,主雷雨之神。《史記·正義》亦云:軒轅十七星,在七星北,黃龍之體,主雷雨之神。《歷代神仙通鑑》說得更為詳細:黃帝封號為九天應元雷聲普化真王。所居神霄玉府,在碧霄梵氣之中,去雷城二千三百里。雷城高八十一丈,左有玉樞五雷使院,右有王府五雷使院。真王之前有雷鼓三十六面,三十六神司之。凡行雷之時,真王親擊本部雷鼓一下,即時雷公、雷師興發雷聲也。雷公即入雷澤而為神者也。力牧敕為雷師皓翁。三十六雷,皆當時輔相有功之臣。

 蠡海集云:神明者降誕,以義起者也,九天生於六月二十四日者,六為陰數,四六二十四,老陰之策也,老陰變少陽,故應於雷神焉。《明史·禮誌四》稱:雷聲普化天尊者,道家以為總司五雷,又以六月廿四為天尊現示之日。故歲以是日譴官詣顯靈宮致祭。其中有些道觀內亦有供奉雷部的律令大神鄧元帥忠、銀牙耀目辛天君環、飛捷報應張使者節、左伐魔使苟元帥章、右伐魔使畢元帥環等天將,還有陶天君榮、龐天君洪、秦天君完、趙天君江、董天君全、袁天君角等等。並且道教中還有招請雷神的雷法,此法以符籙法術為用,降妖捉鬼煉度亡魂、召神驅邪、興雲致雨。

本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰


 

 

scroll back to top