mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天5423
mod_vvisit_counter昨天14243
mod_vvisit_counter這禮拜57302
mod_vvisit_counter上禮拜37584
mod_vvisit_counter這個月份191884
mod_vvisit_counter上個月份179982
mod_vvisit_counter總計21552252

十二宮神君聖紀

 

 《周禮.春官.馮相氏》載:「掌十有二歲,十有二月,十有二辰,十日,二十八星之位,辨其敘事,以會天位。」時間的分割以十二累進,一紀十二年,一年十二個月,一日十二時辰。太陽與月亮沿黃道運行一周,每年會合十二次,每次會合都有一定位置,因此分黃道周天三百六十度為十二段,每段三十度,稱為「十二宮」。

 

按《太清玉册》載:「十二宮分:寶瓶子星、魔羯丑星、人馬寅星、天蠍卯星、天秤辰星、雙女(又稱室女)巳星、獅子午星、巨蠍未星、陰陽(又稱雙子)申星、金牛酉星、白羊戌星、雙魚亥星。」道教以十二辰配天上十二宮,稱為十二宮神,按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥為順序,其星次古名分別為玄枵(音消)、星紀、析木、木火(又稱大火)、壽星、鶉尾、鶉火、鶉首、實沉、大梁、降婁、陬眥(音鄒自)。

 

道書中出現的十二宮神名稱並不統一,比較常出現的有

第一天秤宮天耗大將董將軍為子宮、

第二天蠍宮鐵牛大將李將軍為丑宮、

第三人馬宮金貓大將王將軍為寅宮、

第四魔羯宮玉兔大將張將軍為卯宮、

第五雙魚宮飛雄大將亢將軍為辰宮、

第六寶瓶宮雙蛟大將雄將軍為巳宮、

第七白羊宮赤馬大將周將軍為午宮、

第八金牛宮猛烈大將陳將軍為未宮、

第九陰陽宮白猿大將金將軍為申宮、

第十巨蠍宮金烏大將楊將軍為酉宮、

第十一獅子宮天狗大將徐將軍為戌宮、

第十二雙女宮屠割大將劉將軍為亥宮。

 

另據《道藏廣成儀制禳關祭將全集》所錄:

第一天秤宮天耗大將董將軍、

第二天蠍宮鐵牛大將李將軍、

第三人馬宮金貓大將王將軍、

第四魔羯宮玉兔大將張將軍、

第五雙魚宮飛雄大將亢將軍、

第六寶瓶宮雙蛟大將雄將軍、

第七白羊宮赤馬大將周將軍、

第八金牛宮猛烈大將陳將軍、

第九陰陽宮白猿大將金將軍、

第十巨蠍宮金烏大將楊將軍、

第十一獅子宮天狗大將徐將軍、

第十二雙女宮屠割大將劉將軍。

依照所屬之本命星辰敬祈此十二星君,不僅可保佑男女老幼健康長壽,還可順度關煞。            

 中國古代學者從古代晝夜十二時辰的角度解說地支和肖獸的配屬關係。

 黑天苟地,混沌一片,鼠,時近夜半之際出來活動,將天地間的混沌狀態咬出縫隙,「鼠咬天開」,所以子屬鼠。

 天開之後,接著要辟地,「地辟於丑」,牛耕田,該是辟地之物,所以以丑屬牛。

 寅時是人出生之時,有生必有死,置人於死地莫過於猛虎。寅,又有敬畏之義,所以寅屬虎。

 卯時,為日出之象,太陽本應離卦,離卦象火,內中所含陰爻,為太陽即月亮之精玉兔,這樣,卯便屬兔了。

 辰,三月的卦象,此時正值群龍行雨的時節。辰自然就屬了龍。

 已,四月的卦象,值此之時,春草茂盛,正是蛇的好日子,如魚兒得水一般。已時為上午,這時候蛇正歸洞,因此,已屬蛇。

 午,下午之時,陽氣達到極端,陰氣正在萌生。馬這種動物,馳騁奔跑,四蹄騰空,但又不時踏地。騰空為陽,踏地為陰,馬在陰陽之間躍進,所以成了午的屬相。

 羊,午後吃草為最佳時辰,容易上膘,此時為未時,故未屬羊。

 未之後申時,是日近西山猿猴啼的時辰,並且猴子喜歡在此時伸臂跳躍,故而猴配申。

 酉為月亮出現之時,月亮屬水,應著坎卦。坎卦,其上下陰爻,而中間的陽爻代表太陽金烏之精。因此,酉屬雞。

 夜幕降臨,是為戌時。狗正是守夜的家畜,也就與之結為戌狗。

 接著亥時到,天地間又浸入混沌一片的狀態,如同果實包裹著果核那樣,亥時夜裏覆蓋著世間萬物。豬是只知道吃的混混沌沌的生物,故此豬成了亥的屬相。

 

 

本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰


 

 

scroll back to top