mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天5497
mod_vvisit_counter昨天14243
mod_vvisit_counter這禮拜57376
mod_vvisit_counter上禮拜37584
mod_vvisit_counter這個月份191958
mod_vvisit_counter上個月份179982
mod_vvisit_counter總計21552326

 

玉皇上帝聖紀

 

萬壽:正月初九日

玉皇上帝,亦即上古時的昊天上帝,簡稱玉帝。南朝陶弘景《真靈位業圖》云:玉帝居玉清三元宮第一中位,即以玉皇上帝簡稱為「玉帝」。宋史《真宗紀》云:祭玉皇於朝元殿,則又簡稱為「玉皇」。至宋史《禮誌》云:上玉帝聖號曰:「太上開天執符御歷含真體道昊天玉皇上帝」。按此即為玉皇上帝之全銜。今人即據以尊稱玉皇上帝為「昊天玉皇上帝」,道經則多稱為「玉皇大天尊」及「玄穹高上帝」。《周禮》有云:昊天上帝者,蓋亦即謂玉皇上帝也。

玉皇上帝,乃是三清所化法身的太極界第一位尊神,亦即國人所最崇敬的「天」,居於通明天彌羅宮(又稱太微玉清宮。全銜聖稱:昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝。究其聖號,據《玉帝聖號同異考》云:玉帝聖號,崇自浩劫前,中古復尊上,重稱讚耳。世主好道,感玄恩,各就所見聞,所皈重,隨其彰著,敬上諸神之號,以定稱謂。玉帝又曰「玄穹高上帝玉皇大天尊」,是主宰諸天,永不淪。究其信仰,緣自古代宗教,古時即最高之神「帝」和「上帝」有能力支配日、月、風、雨等自然變化和人間禍福、生死、壽夭吉凶等人生命運的說法。西周以後又稱:皇天、昊天、天帝等。道教認為玉皇上帝為眾神之主,在道教神階中地位極高,神權最大。

道經稱:玉皇上帝居昊天金闕彌羅天宮,妙相莊嚴,法身無上,統御諸天,綜領萬聖,主宰宇宙,開化萬天,行天之道,佈天之德,造化萬物,濟度群生,權衡三界,統御萬靈,而無量度人,為天界至尊之神,萬天帝王,主掌萬天,代表三清道祖行化宇宙,握至高權威,施無邊法力的萬能之主,下設六部四相,掌理萬聖千真,主宰眾職群仙。簡而言之:玉皇上帝總轄三界(天上、地下、空間),十方(四方、四維、上下),四生(胎生、卵生、濕生、化生),六道(天、人、魔、地獄、畜生、餓鬼)的一切陰陽禍福。

我國自古歷代天子於每年冬至日祭天於南郊,並配祀五帝,成為定制。至明朝,在南、北兩京南郊設有天壇,即係封、郊萬天之主的昊天上帝,而且是天子的專職,儀節最為隆重,冬至乃一陽來復之日,南為陽之正位,故祭天恒在南郊。所傳《玉皇本行集經》《玉皇胎息寶經》及《玉皇心印妙經》均為道教之寶典。

    台灣民間信仰均尊玉皇上帝為「天公祖」,過去每個家庭正廳的大樑上,都設一個吊著的天公爐,可見民間對玉帝的尊敬是何等的崇高,正月初九日為玉皇上帝的萬壽之日,乃因正月為四季之首,九為數之極尊也。民間相傳每年的臘月廿五日為玉皇上帝御駕親率眾聖諸神下凡,勘察巡視人間功過。依據眾生道俗的善惡良莠來賞善罰惡。古時民間人民總不敢在此日穢言謾罵、曬衣曝物以防褻瀆天恩。

    近幾十年來,有人假借五教教主之名公推關聖帝君為十八代玉皇的說法,實為荒唐不敬至極。據雲笈七籤說:「三代天尊有十號:一曰自然,二曰無極,三曰大道,四曰至真,五曰太上,六曰道君,七曰高皇,八曰天尊,九曰玉帝,十曰陛下。」民間多有以「玉皇大帝」稱「玉皇上帝」是不符神格位階的,應該改正崇信。

 

本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰


scroll back to top